Tytuł projektu: „Budowa nowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 29,44 kW w Media Creations Adam Hordejuk”

Numer projektu: RPLU.04.02.00-06-0527/20

Cel projektu: Celem projektu jest wybudowanie nowej instalacji produkującej odnawialną energię elektryczną z energii słonecznej. W związku ze stopniowym zwiększaniem zakresu usług Media Creations rośnie zużycie energii elektrycznej oraz jej koszt ze względu na wzrost cen energii. Produkcja energii z małej instalacji OZE na wykorzystanie do własnych potrzeb. Cel ogólny projektu: wzrost bezpieczeństw energetycznego przedsiębiorstwa Media ceations oraz zaspokojenie potrzeb energetycznych w prowadzonej działalności. Cel główny: zmniejszenie kosztów własnych przedsiębiorstwa, zmniejszenie kosztów energii elektrycznej, uzyskanie niezależności w zakresie pozyskania energii elektrycznej, zwiększenie świadomości wśród społeczności lokalnej w zakresie konieczności podejmowania działań proekologicznych w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Zakres zadania: budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 29,44 kW na dachu istniejącego budynku (niestosowany obecnie system montażu). Wartość dodana: wzrost efektywności prowadzonej działalności, wzrost zainteresowania nowymi źródłami pozyskania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, wzrost prestiżu firmy.


Wartość projektu ogółem: 240 526,91 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 127 107,71 PLN